O časopise

Opuscula historiae artium je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Seminářem dějin umění Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín. Časopis navazuje na někdejší Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (SPFFBU), vycházející od roku 1952, jako samostatná řada uměnovědná (F) pak od roku 1957. Pod názvem Opuscula historiae artium časopis vychází od roku 1996. Od roku 2013 je součástí citačních a abstraktových databází SCOPUS a ERIH PLUS. Více se o jeho historii dočtete zde.

Časopis a jím vydávané příspěvky musí splňovat odborná i formální kritéria recenzovaného odborného periodika. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty. Z těchto hodnocení nezávislých odborníků pak vychází redakční rada, jež na svých jednáních posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu výkonným redaktorem. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady. Bližší podrobnosti na požádání zašle výkonný redaktor.

Poslední číslo 

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '20, č. 1Články
Małgorzata Wyrzykowska, Modernity and Material Value. The Fascination with Contemporary Architecture in the Light of Travel Literature from the 17th and First Half of the 18th Century
Katrin Sterba, Didactica picta. Eine Untersuchung zur Bilddidaktik in der Jesuitenkirche in Olmütz
Vladislava Říhová - Zuzana Křenková, The Earliest Tomb Mosaics from the Production of Innsbruck-based Companies in Bohemia and Moravia
Adam Tomáš, Jak se v Praze bojovalo za Madrid. Španělská občanská válka a československá karikatura
Tomáš Murár, Sloh, architektura, život. K teorii dějin umění Oldřicha Stefana

Kratší studie
Pavel Šopák, Téma Auguste Rodin. Přijetí a prezentace umělce v době kolem 1900

Minulá čísla 

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '19, č. 2Články
Andrzej Kozieł, Malarstwo barokowe na Śląsku aneb o "metodologii úspěchu"
Martin Mádl, Barokní umění v českých zemích jako médium řádové propagandy
Štěpán Vácha, Kultovní inscenace náboženského obrazu. Případ obrazu Smrt sv. Františka Xaverského v jezuitském kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze
Žaneta Marvanová, Sakrální architektura luteránů na Těšínsku 1781-1849
Daniela Tinková, Učinit neviditelné viditelným. Od anatomické Venuše k tajemství počátku
Martina Hrdinová, Erbovní galerie v sídlech české šlechty v raném novověku a jejich osudy s důrazem na heraldické soubory s vícevrstvými genealogickými koncepty
Zdeněk Kazlepka, Vidi del buon Signor l'anima forte! Portréty Diega d'Aragona Pignatelliho od Franceska Solimeny a jeho dílny
Zuzana Macurová, Cyklus posmrtných podobizen abatyší kláštera františkánských terciářek v Brně
Pavel Waisser, Sgrafitová výzdoba tzv. Malovaného domu na Náměstí v Mikulově. Ikonografie s konfesionálním podtextem

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '19, č. 1Články
Eliška Petřeková, Franz von Koller and the enigma of the bronze tripod from the Real Museo Borbonico in Naples
Joanna Lubos-Kozieł, Der Markt für katholische künstlerische Massenproduktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts
Marcela Rusinko, Dražby mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků: výstavní a aukční síň Karel Ditrich Brno v letech 1948-1950

Kratší studie
Martin Deutsch, Slavobrána a slavnostní ohňostroj v Brně u příležitosti sňatku Josefa I. s Amálií Vilemínou v roce 1699
Jan Galeta, Německý spolkový dům v Šumperku (Deutsches Vereinshaus)

Archiv
Zdeněk Kazlepka, Poslední kníže a múzy. Alois Václav kníže Kounic-Rietberg jako objednavatel uměleckých děl
Lubomír Slavíček, Dopis sběratele Karla Ditricha malíři Antonínu Procházkovi

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '18, č. 2Články
Andrzej Kozieł, Josef Matyáš Lassler (1699-1777) jako malíř oltářních obrazů. Několik slov o neznámé stránce tvorby opavského umělce
Radka Nokkala Miltová, Symbolika včel v kroměřížské sala terreně
Ingeborg Schemper-Sparholz, Der Bildhauer Franz Biener und der Einfluss Antonio Beduzzis auf den skulpturalen Schmuck des Schlosses in Feldsberg

Kratší studie
Jana Macháčková - Miroslav Myšák, Ad marginem grafického alba Květné zahrady v Kroměříži

Archiv
Jana Zapletalová, Peter Strudel in den Diensten des Olmützer Bischofs
Pavel Šopák, Alfons Mucha píše Karlu Chytilovi

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '18, č. 1Články
Ivo Habán, Nová věcnost v Československu. K východiskům současného výzkumu
Keith Holz, Questions of German-Bohemian Art and New Objectivity
Alena Pomajzlová, Nová věcnost a Valori Plastici
Jana Migašová, Vplyv novej vecnosti na sociálno-kritické výtvarné umenie medzivojnového Slovenska
Marcel Fišer, S vanou ve znaku. Jak je to s novou věcností u Zdenka Rykra
Martina Pachmanová, Nová věcnost nové ženy? K genderovým aspektům moderních realismů v době první československé republiky
Antonín Dufek, Jaromír Funke a nová věcnost v internacionálních souvislostech
Bronislava Rokytová, "Kaluž se stane Atlantským oceánem, popel z cigarety horou..." Relativita optického vnímání "všedního" ve fotografické tvorbě Hannese Beckmanna

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '17, č. 2Články
Ivan Foletti - Sabina Rosenbergová, Holy Site, Place of Memory or Art Object? Some Considerations on Mont Saint-Michel in the '(très) longue durée' (708[?]-2017)
Petra Hečková, Ke grafickým předlohám sochařské výzdoby kroměřížského Libosadu
Radmila Prchal Pavlíčková, Vizuální a performativní prvky v pohřebním kázání nad olomouckým biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna z kostela sv. Petra a Pavla v Brně z roku 1695
Marcela Rusinko, "Živý květ jara", či nový koncept? Sběratelská reflexe tvorby Adrieny Šimotové v socialistickém Československu v letech 1965-1980. Nástin problematiky

Kratší studie
Pavel Suchánek, Zlacení soch v sakrálním prostoru a barokní imaginace v době tereziánských reforem
Alena Pomajzlová, Stroje na náhodu

Archiv
Lubomír Slavíček, "Noch nie waren in Brünn in einem Ausstellungsraume so viele Kunstschätze neben einander zu sehen". Výstava obrazů a starožitností 1862 a brněnští sběratelé té doby

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '17, č. 1Články
Ondřej Jakubec, Chrám sv. Mořice v Kroměříži jako "místo paměti" olomouckého biskupství a biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna
Barbara Balážová, Von den "Naturalia" zum "Theatrum Machinarum". Barocke Handsteine aus den mittelslowakischen Bergbaustädten
Michaela Šeferisová Loudová, Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss. Nový pohled na barokní skicář "Marat Icones"
Lukáš Bártl, Dějiny Klubu fotografů amatérů v Olomouci (1907-1950)
Milena Bartlová, Jaroslav Pešina 1938-1977. Čtyři desetiletí politických strategií Českého historika umění

Kratší studie
Zdeněk Kazlepka, Kresba pro kardinála Troyera. Tři kreslířské záznamy intronizaČního ceremoniálu Ferdinanda Julia Troyera

Archiv
Katarína Orviská, Oltářní reliéfy v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna a jejich tvůrci

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '16, č. 2Články
Martin Deutsch, Johann Christoph Laidig a jeho ilustrace Zlatého Nebe Klíče od Martina von Cochema
Tomáš Kolich, "Až sem to je pozorování. To ostatní je dedukce." Podoby Sherlocka Holmese v české ilustraci, dramatu a filmu

Kratší studie
Vladislava Říhová - Zuzana Křenková, Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa

Archiv
Jana Zapletalová, Obrazová sbírka olomouckého kanovníka Georga Friedricha ze Salburgu (+ 1692)
Lubomír Slavíček, Katalog der liechtensteinischen Bildergalerie auf dem Schloss in Frischau von Dominik Kindermann aus dem Jahr 1801
Zdeněk Kazlepka, "Nejkrásnější toho druhu na Moravě". Obrazová sbírka hraběte Huberta Ludwiga d'Harnoncourt jako základ obrazárny Dreherů na zámcích Hrotovice a Myslibořice

Varia
Lubomír Konečný, Šedesát let českého bádání o emblematice (1956-2016): Anotovaná bibliografie

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '16, č. 1Články
Kristýna Rendlová, "My" očima Turků. Evropa a Evropané v osmanských ilustrovaných rukopisech 16. století
Lenka Kalábová, "Umění zde svádí těžký boj s přírodou". Příspěvek k historii pernštejnského parku

Kratší studie
Kateřina Dolejší, Dvojí Triumf. Slavobrána olomouckých jezuitů z roku 1699
Jana Zapletalová, Obraz římského malíře Luigiho Garziho pro kostel ve Staré Vodě
Petr Arijčuk, Malířské výzdoby bočních oltářů františkánského kostela v Moravské Třebové. Příspěvek k tvorbě Františka Vavřince Korompaye

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '15, č. 2Články
Ondřej Jakubec, Editorial
Tomáš Murár, Memoria et monumentum: "Barokní princip" Vojtěcha Birnbauma a "Podstata monumentality" Antonína Engela
Dagmar Ždychová, Krychle versus trojúhelník: Karikatury kubismu ve Francii a Čechách (1911-1918)

Kratší studie
Marcela Chmelařová, "V proudu lepšího a dokonalejšího". Perské koberce mění majitele: Antikva a některé aspekty aukčního trhu let 1948-1953

Archiv
Lubomír Slavíček, Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih
Jan Ivanega, Stavební řemeslníci na schwarzenberských panstvích v Čechách 1660-1848. Příspěvek ke slovníku umělců

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '15, č. 1Články
Ondřej Jakubec - Pavel Waisser, Mauzoleum Zachariáše z Hradce na zámku v Telči a jeho výzdoba v kontextu renesančních zámeckých kaplí
Marta Vaculínová, Edice: Pohřební řeč Zikmunda Domináčka z Písnice nad Zachariášem z Hradce (1589)
Radka Nokkala Miltová , Ex Bello Pax. Oslava Waltera Leslieho v malbách na zámku v Novém Městě nad Metují
Jan Galeta, Der Wiener Architekt Robert Raschka und seine Wettbewerbsprojekte | česká verze článku
Lucie Urbánková, Nakladatelé, umělci a styly. Nakladatelské vazby jako předmět uměleckohistorického zájmu?

Kratší studie
Václav Lunga, Dle Počtů chrámu Páně milockýho. Příspěvek k uměleckému vybavení kostela Všech svatých v Miloticích

Archiv
Tomáš Valeš, Dačická malířská rodina Altmannů v 17. a 18. století

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '15 (Supplementum)Petr Fidler, Císařský architekt a pevnostní stavitel Giovanni Pieroni: "Dottore Giovanni Pieroni Architetto e Matematico"

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '14, č. 1-2Články
Ivan Foletti, Nikodim Kondakov et Prague. Comment l'émigration change l'histoire (de l'art)
Vladěna Haragová, Kaple svatého Jana Křtitele při ambitu kostela svatého Václava v Olomouci a její výzdoba
Eliška Petřeková, Smyslnost v mramoru. Kopie Canovova sousoší Amor a Psyché pro knížete Metternicha
Jitka Nykodémová, Reliéf Dívčí válka sochaře Vojtěcha Eduarda Šaffa. K vzniku a ikonografii uměleckého díla ve světle nových poznatků
Marcela Chmelařová, Tragikomická revolučnost odvahy. Richard Fremund v Topičově salonu na jaře 1956 (jedna výstava v kontextu doby)
Barbora Svobodová, Časopis jako dokument doby. Proměna grafického zpracování obálky Hosta do domu (1954-1970)

Kratší studie
Lubomír Konečný, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime: Pierre-Paul Prud'hon a emblematická tradice

Archiv
Lubomír Slavíček, Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtů ve světle archivních pramenů
Ladislav Zikmund-Lender, Mými principy, moji řečí, mým slohem. Korespondence Jana Kotěry Karlu a Naděždě Kramářovým
Jan Ivanega, Umýt okno nebo zatmít. Z korespondence Zdeňka Kudělky s Jaromírem Neumannem

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '13, č. 2Články
Tomáš Valeš, "Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Riße verfertigt..." Brněnský sochař Ondřej Schweigl (1735-1812) jako kreslíř, dekoratér a architekt
Pavel Suchánek, Johann Franz Josef Schenelli (Genelli) v Kroměříži a Vídni. Případ "akademického" vyšívače ve střední Evropě na konci 18. století
Pavla Cenková, "Neobarokní" romantický historismus na příkladu sakrální tvorby Benedikta Edeleho a Josefa Břenka

Kratší studie
Tomáš Hladík, Modely Josefa Winterhaldera staršího ve sbírkách Národní galerie v Praze
Petr Arijčuk, K zakázkám Johanna Wenzela Bergla pro rodný Dvůr Králové nad Labem

Archiv
Lubomír Slavíček, "...mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun." Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej Schweigl, David Roentgen et alii

Paměť
Lubomíra Hédlová, Robert Mečkovský, Prof. Miloš Stehlík vzpomíná na nové začátky Semináře dějin umění v Brně po roce 1945
Lubomír Slavíček, Bibliografie prací Prof. PhDr. Miloše Stehlíka 2006-2013

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '13 (Supplementum)
Byzantium, Russia and Europe: Meeting and Construction of Worlds (Edited by Ivan Foletti with the collaboration of Zuzana Frantová)Articles
Ivan Foletti, Byzantium, Russia and Europe. Historiographical construction, mental space and reality
Jean-Michel Spieser, De Rome à Constantinople et d'un empire à l'autre
Ivan Foletti, Irene Quadri, Roma, l'Oriente e il mito della Traditio Legis
Vladimir Ivanovici, Windows and Church Space in Early Medieval Byzantium and West
Maria Raffaella Menna, Byzantium, Rome, Crusader Kingdoms. Exchanges and Artistic Interactions in the Second Half of the Thirteenth Century
Zuzana Frantová, Kristýna Pecinová, The icon of Old Brno: a reconsideration
Denise Zaru, Gli affreschi della cappella carrarese a Padova: le origini bizantine della narrazione visiva di Guariento
Pavel Rakitin, Byzantine echoes in the nineteenth century press and in the writings of Russian intellectuals
Chiara Croci, L'immagine dell'arte bizantina nella storiografia occidentale di fine '800: il caso dei mosaici del battistero di San Giovanni in Fonte a Napoli
Silvia Pedone, Valentina Cantone, The pseudo-kufic ornament and the problem of crosscultural relationships between Byzantium and Islam

Book reviews

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '13, č. 1Články
Jiří Kroupa, Die Idee der josephinischen Residenz: Die Architekten Isidore Marcel Ganneval und Johann Christoph Fabich in Mährisch Kromau | česká verze článku
Jan Galeta, "Dnes stojí dohotoven náš národní hrad..." Architektura a architekti národních domů v Moravské Ostravě a Vítkovicích
Lubomír Slavíček, Cesta do hlubin sběratelovy duše. Sbírka moderního umění ostravského sběratele Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů

Kratší studie
Jana Zapletalová, Innocenzo Monti a fresky v kostele sv. Michala v Olomouci
Zdeněk Kazlepka, Dvě kresby Vittoria Marii Bigariho v českých grafických sbírkách
Petr Arijčuk, Sv. Jan Nepomucký uctívající krucifix. Nově identifikovaná práce Michelangela Unterbergera

Paměť
Jiří Kroupa, Brněnská vzpomínání: Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23.3.1945-26.1.2011)
Richard Biegel, Setkání s profesorem Mojmírem Horynou
Lubomír Slavíček, Bibliografie prací prof. PhDr. Mojmíra Horyny 1967-2012

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '12, č. 2Články
Ondřej Jakubec, Defining the Rožmberk Residence of Kratochvíle: the Problem of its Architectural Character | česká verze článku
Ingrid Štibraná, Pálffyovská kolekcia na dreve maľovaných portrétov viri illustri z prelomu 16. a 17. storočia
Michaela Šeferisová Loudová, Bohatá pokladnice konceptů a idejí. Ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě
Petr Tomášek, "Pintsch ist vortreflich, er soll künftig Thiere malen." Několik poznámek ke vzniku dvojice podobizen rodiny Hugo II. Karla Eduarda ze Salm-Reifferscheidtu od Josefa Führicha a Josefa Vojtěcha Hellicha

Archiv
Aleš Veselý, Nové poznatky k dílu Františka Antonína Grimma a Paula Trogera pro Dietrichsteiny
Lenka Kalábová, Michal Konečný, Dva barokní inventáře obrazů zámku Hetzendorf. Příspěvek k počátkům sběratelství Salm-Reifferscheidů

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '12, č. 1Články
Jiří Kroupa, Max Dvořák dnes. Od duchovních věd k vědám kulturním
Jindřich Vybíral, Der Abbau der Großstadt. Leopold Bauers urbanistische Entwürfe und Metropolvisionen | česká verze článku
Jitka Matulová, Scénografie: Bohumír Matal. Nástin malířovy spolupráce s divadlem

Kratší studie
Matěj Kruntorád, Torzo Ukřižovaného z Polné

Archiv
Lubomír Slavíček, "Chuť kupovat živé umění". Z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka

Paměť
Jiří Kroupa, Setkávání s Milanem Tognerem
Jana Zapletalová, L'ultima lettera al professore / Bibliografie Milana Tognera 1966-2012

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '11, č. 2Články
Aleš Flídr, Architektonické proměny portálu a kostela sv. Martina v Dolních Loučkách
Pavel Suchánek - Michaela šeferisová Loudová, Zázraky sv. Liboria v Jesenci. Ke vztahu barokního obrazu a homiletiky
Martina Schneiderová, Luna a její proměny. Příspěvek k zobrazování Měsíce

Kratší studie
Andrzej Kozieł, Jan Kryštof Handke (1694-1774), Hlohov a Gorzupia Dolna
Jana Zapletalová, Handkeho Mojžíš s bronzovým Hadem. Poznámka k nedochované Handkeho výzdobě kostela Panny Marie na Předhradí v Olomouci
Tomáš Valeš, Neznámá skica Franze Xavera Wagenschöna

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '11, č. 1Články
Petr Arijčuk, Johann Ignaz Cimbal a malíři pracující pro řád milosrdných bratří na Moravě v druhé polovině 18. století
Petr Tomášek, Způsoby vizuální dokumentace uměleckých sbírek v éře fotografie. Příklad dvou brněnských soukromých kolekcí z první poloviny 20. století
Pavlína Morganová, Problematika pojmů v českém akčním umění

Kratší studie
Pavel Suchánek, Měšťanští a akademičtí sochaři v 18. století. Případ Wolfganga Trägera

Archiv
Michal Konečný - Tomáš Valeš, Umělci a dvorní umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách 17. a 18. století

OPUSCULA HISTORIAE ARTIUM '10, č. 1-2


Náhled - ukázka textu

Články
Aleš Flídr, Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě? Osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova
Zuzana Frantová, Výzdoba a původní funkce sakristie kostela sv. Kateřiny ve Velvarech
Andrzej Kozieł, Mezi reklamou a komemorací. Signatury slezských malířů v období baroka
Michal Konečný - Radka Miltová, „Pour décrire les grandes actions“. Mytologické obrazy hraběcí rodiny Serényiů jako výraz reprezentace
Jitka Matulová, Mezi architekturou a malbou. Bedřich Feuerstein jako hostující výtvarník stálého českého divadla v Brně

Kratší studie
Lubomír Konečný, Gregor Reisch a ikonografie na prahu novověku
Tomáš Valeš, Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně
Robert Janás, Pieta Hanse Ticheho

Diskuse
Milena Bartlová, Mají dějiny umění budoucnost?
Jiří Kroupa, Dějepis umění v obecné teorii sociálních systému
Milan Togner, Je třeba nadále učit dějiny umění v jejich tradiční podobě